จีโนม(Genome)

 • จีโนม(Genome) คือข้อมูลด้านพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ซึ่งจะอธิบายลักษณะที่แสดงออกและเป็นที่เก็บข้อมูลพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
 • จีโนมประกอบด้วยดีเอ็นเอ สองกลุ่มคือ
  • ดีเอ็นเอทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรตีน(Protein-Coding DNA or functional DNA)
  • ดีเอ็นเอที่ไม่เกี่ยงข้องกับการสังเคราะห์ดปรตีน (noncoding DNA หรือ nonfunctional DNA)

โครงสร้างของจีโนม(Eucaryotes)

Functional or coding DNA

 • ดีเอ็นเอ ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรตีน(Protein-Coding DNA or functional DNA)
  • ลำดับดีเอ็นเอที่ทำหน้าที่ยีน(Protein-Coding DAN/Gene)
  • ลำดับดีเอ็นเอทำหน้าที่ควบคุมการสังเคราะห์โปรตีน(Regulatory of gene expression)
  • ยีนที่เสียสภาพการทำงาน(Pseudogene)
  • นิวคลีโอไทด์ ที่เคยเป็นสวนใดส่วนหนึ่งของยีน(Gene fragment)

Non functional or Repetitive DNA

 • Noncoding-DNA หรือ nonfunctional DNA คือ ดีเอ็นเอที่ไม่มีส่วนเกี่ยงข้องกับการสังเคราะห์โปรตีน
 • Noncoding DNA ส่วนใหญ่มีลำดับเบสเหมือนหรือคล้ายกันได้หลายซ้ำเรียกว่า Repetitive DNA หรือ Repeated sequence
 • ทำหน้าที่สร้างความเสถียรภาพให้กับ coding-DNA และปัจจุบัน noncoding DNA ยังถูกนำมาใช้เป็นเครื่องหมายทางโมเลกุล(Molecular markers) และพาหะ(Vector)ในพันธุวิศวกรรม
 • ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
  • กลุ่มที่อยู่ในตำแหน่งที่แน่นอนบนโครโมโซมได้แก่ แซทเทลไลท์(Satellite DNA) มินิแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ(Minisatellite DNA),ไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ(Microsatellite DNA)
  • กลุ่มที่กระจายอยู่ในจีโนม(Dispersed repeated sequence) และมีคุณสมบัติในการเคลื่อนที่ได้(Transportable element) บนโครโมโซมได้แก่ SINEs,LINEs, และ Transponsons

สรุป

 • จีโนม(Genome) หรือ ดีเอ็นเอ(DNA)ประกอบด้วยส่วนสำคัญสองส่วนสำคัญคือ
 • ลำดับของดีเอ็นเอที่ทำหน้าที่เป็นยีน (Gene) และควบคุมการทำงานของยีน
 • ลำดับดีเอ็นเอที่ไม่ทราบหน้าที่แน่ชัด(Repetitive DNA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *