ยีน(Gene)

Gene are the units of heredity in living organisms. They are encoded in the organism’s genetic material (usually DNA or RNA),and control the physical development and behavior of the organism.

Gene A sequence of DNA which codes for the synthesis of a specific protein or has a specific regulatory function.

ยีน(Gene)คือ หน่วยพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ทำหน้าที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ทำหน้าที่กำหนดดลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต ประกอบด้วยลำดับของนิวคลีโอไทด์บนโครโมโซม

                จำนวนยีนในสิ่งมีชีวิตต่างๆ

โครงสร้างของยีน(Gene structure)

  • ยีนประกอบด้วยส่วนต่างๆสามส่วนคือ Promoter, Open reading frame และ Terminal signal หรือ Termination (Poly Adenylation signal)
  • Open reading frame เป็นแม่แบบ(template) การสังเคราะห์อ์เอ็นเอ(RNA)ประกอบด้วยสองส่วนคือ อินทรอน(Intron) หรืออินเตอร์เวนิงซีเควนซ์(Intervening sequence) และแอกซอน(Exon)ซึ่งทำหน้าที่เป็นรหัสพันธุกรรม
  • Promoter ทำหน้าทีเสมือน “สวิตช์” ในการถอดรหัสของยีนโดยเป็นตำแหน่งที่เอ็นไซม์ดีเอ็นเอไดเรคเต็ด-อาร์เอ็นเอโพลีเมอร์เรสเข้ามาจับ
  • ตำแหน่งโปรโมเตอร์ของสัตรว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมจะอยู่เหนือจุดเริ่มต้นของการถอดรหัสประมาณ 25 เบส ในโปรคาริโอท 10 เบสเรียกตำแหน่งนี้ว่า TATA box
  • Termination ทำหน้าที่เป็นสัญญาณของการหยุดการสังเคราะห์อาร์เอ็นเอมีตำแหน่งประมาณ 20 เบสก่อนสิ้นสุดการลอกรหัสดีเอ็นเอ

CENTRAL DOGMA OF MOLECULAR BIOLOGY

Transcription(การถอดรหัสดีเอ็นเอ)

  • Transcription คือการสังเคราะห์อาร์เอ็นเอจากดีเอ็นเอสายแม่แบบ(Template strand) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยีน
  • อาร์เอ็นเอมี 3 ชนิดคือ Mrna, Trna, Rrna
  • การสังเคราะห์อาร์เอ็นเอต้องการดีเอ็นเอสายแม่แบบ(Template strand) เอ็นไซม์ดีเอ็ฯเอไดเรคเต็ต-อาร์เอ็นเอโพลีเมอร์เรส และปัจจัยอื่นๆได้แก่ ซิกมาโปรตีน โรโปรตี และMg2++

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *