การตรวจสอบคุณภาพของดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ

การตรวจสอบคุณภาพของDNA และ RNA

การตรวจสอบคุณภาพของ DNA และ RNA สามารถทำได้ 2 วิธีคือ

  1. การวัดค่าการดูดกลืนแสง(Absorbance) ที่ความยาวคลื่น 260 นาโนเมตรและ 280 นาโนเมตร โดยดีเอ็นเอสามารถดูดกลืนแสงได้มากที่สุดที่ความยาวคลื่น 260 นาโนเมตร จากนั้นนำผลที่ได้มาคำนวณหาความเข้มข้นของสารละลายดีเอ็นเอ จากสูตร

ความเข้มข้นของดีเอ็นเอ(ug/mL)=A260X50Xdilution factor

  • ถ้าค่า A260 ที่วัดได้มีค่าเท่ากับ 1 แสดงว่ามีความเข้มข้นของดีเอ็นเอสายเดี่ยว(single-stranded DNA;ds-DNA) เท่ากับ 33 ug/Ml
  • ถ้าค่า A260 ที่วัดได้มีค่าเท่ากับ 1 แสดงว่ามีความเข้มข้นของดีเอ็นเอสายคู่(double-stranded DNA;ds-DNA) เท่ากับ 50 ug/Ml
  • ถ้าค่า A260 ที่วัดได้มีค่าเท่ากับ 1 แสดงว่ามีความเข้มข้นของอาร์เอ็นเอสายเดี่ยว(double-stranded DNA;ds-DNA) เท่ากับ 40 ug/Ml
  • ถ้าค่า A260 ที่วัดได้มีค่าเท่ากับ 1 แสดงว่ามีความเข้มข้นของโอลิโกนิวคลีโอไทด์(oligonucleotide) เท่ากับ 20 ug/ml
  • ถ้าค่า A260/A280  อยู่ในช่วง 1.65-1.85 แสดงว่าดีเอ็นเอที่สกัดได้บริสุทธิ์หรือมีคุณภาพดี
  • ถ้าค่า A260/A280  ต่ำกว่า 1.65 แสดงว่ามีโปรตีนและฟีนอลปนอยู่ในสารละลาย
  • ถ้าค่า A260/A280  มากกว่า 1.85 แสดงว่ามีอาร์เอ็นเอปนอยู่ในสารละลาย
  • วิธีอะกาโรสเจลอิเล็กโตรโฟรีซิส(gel electrophoresis) วิธีการนี้สามารถวิเคราะห์ดีเอ็นเอที่มีปริมาณน้อยในระดับนาโนกรัม(ng) ได้โดยใช้หลักการที่โมเลกุลของเอธิเดียมโบรไมด์จะเข้าไปแทรกอยู่ในเกลียวคู่ของดีเอ็ฯเอ เมื่อนำไปส่องด้วยแสงอุลตราไวโอเลต จะเกิดการเรืองแสงโดยความเข้มของแสงเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณของดีเอ็นเอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *