Genome editing การตัดแต่งพันธุกรรม

สาขาพันธุวิศวกรรม(genetic engineering) หมายถึงสาขาวิชาที่มีการปรับแต่งหรือตัดแต่งพันธุกรรมของสิ่งมาชีวิต หรือเรียกว่า Genome editing https://www.genecopoeia.com/product/genome-editing-tools/genome-editing/ อาจมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป ตัวอย่างเช่น ในงานที่ต้องการดีเอ็นเอที่สนใจปริมาณมากๆ เพื่อนำไปศึกษาต่อ การนำดีเอ็นเอที่สนใจเข้าสู่เซลล์ที่มีความพร้อมหรือที่เราเรียกว่า Competent cell ซึ่งอาจจะจะเป็น bacteria เพื่อเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอที่สนใจ ในขณะที่ในการปรับปรุงพันธุ์พืช การนำดีเอ็นเอที่สนใจเข้าสู่เซลล์พืชก็เพื่อที่จะทำให้พืชมีลักษณะทางพันธุกรรมตามที่ต้องการ(Genome editing) หรือในการผลิตวัคซีน(vaccine) การนำดีเอ็นเอที่สนใจเข้าสู่เซลล์สัตว์ ก็เพื่อให้เซลล์ดังกล่าวสามารถผลติวัคซีนที่ต้องการ การนำดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์ของสิ่งมีชีวิตแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นเซลล์แบคทีเรีย เซลล์พืช หรือเซลล์สัตว์มักใช้วิธีการที่แตกต่างกัน เนื่องจากเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีโครงสร้างที่แตกต่างกัน แม่แต่ในกรณีของเซลล์แบคทีเรีย(Competent cell) การนำดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์ของสิ่งมีชีวิต Genome editing หลายๆชนิดจะมีวิธีการมาตรฐานอยู่แล้ว โดยสิ่งมีชีวิตที่ใช้ทั่วไปในห้องปฏิบัติการเช่นเซลล์ E.coli เซลล์ S.cerevisiae http://prostarbiomed.com/ การนำ DNA เข้าสู่เซลล์ของแบคทีเรียสามารถแบ่งตามลักษณะของการนำเข้าสู่เซลล์ได้ 2 วิธีคือ

https://www.genecopoeia.com/product/genome-editing-tools/genome-editing/
  1. transformation (ทรานสฟอร์เมชัน)
  2. transduction(ทรานสดักชัน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *